axisFlexSubBanner


July 8, 2011

Axis halvårsrapport januari-juni 2011

 Andra kvartalet
• Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 10 procent till 747 Mkr (678). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 27 procent.
• Rörelseresultatet ökade till 90 Mkr (74), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,1 procent (10,9).
• Resultatet efter skatt uppgick till 66 Mkr (53).

• Resultatet per aktie uppgick till 0,96 kr (0,76).

 Första halvåret

• Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 1 555 Mkr (1 321), motsvarande en tillväxt på 18 procent. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 33 procent.

• Rörelseresultatet ökade till 216 Mkr (169), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,9 procent (12,8).

• Resultatet efter skatt uppgick till 157 Mkr (122).

• Resultatet per aktie uppgick till 2,27 kr (1,76).    

Fortsatt god tillväxtpotential

”Efter tre mycket starka kvartal med en försäljningstillväxt på långt över 30 procent, mätt i lokala valutor, kunde vi under andra kvartalet notera en försäljningsökning mer i nivå med de lång­siktiga förväntningarna.

Axis verkar på en marknad i snabb tillväxt och våra expansions­planer är oförändrade. Under andra kvartalet passerade vi 1000 anställda, och räknar med att under andra halvan av 2011 fort­sätta rekrytera i en hög takt. Vi har också knutit till oss nya dist­ributörer, bland annat i Kina och Storbritannien. Förutsättning­arna för en fortsatt positiv utveckling inom nätverksvi­deo i nivå med den förväntade årliga tillväxtpotentialen på 25–30 procent per år är därför goda.” Ray Mauritsson, verkställande direktör

Hela rapporten inklusive tabeller samt presentation kan laddas ner från medföljande länk:

http://www.axis.com/corporate/inve...erim_report.htm)

Inbjudan till telefonkonferens

Välkommen att delta i Axis telefonkonferens för media och finansanalytiker i dag.

Tid: Onsdag den 13 april klockan 10.00

Telefonnummer: 08-5052 01 10, Kod: 898943

Deltagare från Axis AB är: Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.

Download PDF-version

axisFlexSubContent